8.96g .900Au (SPOT) 20kr 1877 Sverige (Kanthakk)

P6179