1/25 oz Gold $10 Samoa 1995 "The Endeavour"  1,24g .999